ΠΟΣΕΗ

ΠΡΑΞΗ: «ΗΛΕΚΤΡΟ-ΕΝΕΡΓΕΙΑ» ΜΕ ΚΩΔ. ΟΠΣ (MIS) 5003114, Ε.Π. «ΕΠΑνΕΚ 2014-2020».


Αντικείμενο της Πράξης αποτελεί η υλοποίηση Δράσεων Κατάρτισης και Πιστοποίησης σε εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα


Υποβολή Αίτησης Ανάκτηση Αίτησης
Ε.Σ.Π.Α. Logo
W3C valid